1. Porady Lekarske
- Porada lekarska osoby dorosłej                                                                                                                    
- Przedłużenie leczenia (wypisanie recept na leczenie przewlekłe)                          

2. Orzeczenia / kwalifikacje lekarskie
- Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego                                                                 
- Orzeczenie o stanie zdrowia do celów rentowych

3. Badania diagnostyczne 
- echokardiografia dorosłych („ECHO SERCA”)                                                   
- echokardiografia przezprzełykowa                                                                         
- echokardiografia u dzieci („ECHO SERCA”)  poniżej 16 r.ż                               
- elektrokardiograficzna próba wysiłkowa („Test wysiłkowy”)                              
- ultrasonografia („USG”) jamy brzusznej dorośli i dzieci                                       
- ultrasonografia („USG”) tarczycy                                                                           
- ultrasonografia („USG”) szyi (tarczyca, węzły chłonne, screening ślinianek)   
- ultrasonografia („USG”)  jam opłucnowych                                                           
- ultrasonografia tętnic szyjnych i kręgowych  („USG DOPPLER”)   
- ultrasonografia ("USG DOPPLER”) układu żył głębokich kończyn dolnych (w podejrzeniu zakrzepicy)
- 24-godzinne monitorowanie EKG met. Holtera ( „ HOLTER EKG” )                  
- wielodniowe monitorowanie zdarzeń EKG met. Holtera  ( „HOLTER ZDARZEŃ EKG” ) 
- 24-godzinne monitorowanie ciśnienia ( „HOLTER CIŚNIENIOWY” )                
- Spirometria   / Spirometria z próbą rozkurczową                                             
- badanie EKG  z opisem